நிழற்பட காட்சியரங்கம்

 

 
நிழலற்பட காட்சியரங்கம்

 பாப் அவர்களின் நினைவாலயம் வானத்திலிருந்து காணப்படும் காட்சி


கார்மல் மலையில் உச்சியில் உள்ள பத்தொன்பதாவது படித்தளம்


மேல் தளங்கள்
ஹட்ஸியோனட் வீதியின் மேலிருந்து காணப்படும் காட்சிகீழிருந்து காணப்படும் பாப் அவர்களின் ஒளிவீசும் நினைவாலயம்


படித்தளங்களின் மீது சூரியோதயம்


உச்சியில்ல தளத்திலிருந்து லூயி ப்ரோமனேட் வரை செல்லும் படிக்கட்டுகள்


சூரியோதயத்தில் தென்படும் அலங்கார அம்சங்கள


பாப் அவர்களின் நினைவாலயத்திற்கு மேலே உள்ள பொதுப் பூங்கா


சூரிய அஸ்தமனத்தின்போது பாப் அவர்களின் நினைவாலயம்மாலையில் ஒளியூட்டப்பட்ட பாப் அவர்களின் நினைவாலயம். கீழே பென் கூரியன் எவன்யுஆகாயத்தில் இருந்து பாப் அவர்களின் நினைவாலயமும் கீழ்தளங்களும்அலங்கார கழுகு சிலையின் விரிவான தோற்றம்கார்மல் மலை உச்சியில் படித்தளங்களுக்கான இரும்பு கேட்நீரூற்றுகள், புஷ்பங்கள், மற்றம் கற்களால் ஆன கைபிடிச் சுவர்கள் ஒவ்வொரு படித்தளைத்தையும் அலங்கரிக்கின்றனஎட்டாவது தளத்தில் காணக்கூடிய நொருங்கிய கூரை ஓட்டு பாதையும் குளங்களும் கார்மல் உச்சியிலிருந்து பத்தொன்பதாவது படித்தளத்தின் ஆகாய மார்க்கமான காட்சி


படித்தளங்களின் மத்தியினூடே கணப்படும் பொதுப் பூங்காவின் காட்சிகால்மல் மலை சரிவில் பத்தாவது படித்தளத்தில் இருக்கும் பாப் அவல்களின் நினைவாலயம்


பாப் அவர்களின் நினைவாலயத்திற்கு செல்லும் நடுபடிக்கட்டுகள்


படித்தளத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்ககம் பஹாய் தலைமை காரியாலய கட்டிடங்கள்


மாலை ஒளியில் அலங்கார நீருற்றுபத்தொன்பதாவது படித்தளத்தில் கைபிடிச்சுவர்களும் அலங்கார கழகுச் சிலைகளும்


 பத்தொன்பதாவது படித்தளத்தில் கைபிடிச்சுவர்களும் அலங்கார கழகுச் சிலைகளும்


படித்தளங்களின் நடு மையத்தோற்றம்
       


பென் கூரியன் சாலையிருந்து இரவு வேளையில் தென்படும் ஒளியூட்டப்பட்ட பாப் அவர்களின் நினைவாலயமும் படித்தளங்கள்


மாலை வேளயில் பென் கூரியன் சாலைக்கு செல்லும் ஒளியூட்டப்பட்ட படித்தளங்கள்