தமிழ் பஹாய் பாடல்கள்

Close one song before going to next
Bahai songs

___________________________________________________________________

பாடலாசிரியர் - மஹேந்திரன்

(Lyrics by Mahendran)

இசையமைப்பு - யுகதீபன் மஹேந்திரன்

(Music by Yugadeeban Mahendran)

______________________________________________________________________
1. கடவுளின் ஜோதி
2. பூமியைப் பாரு
3. கடவுளே எனக்குப் போதுமானவர்

______________________________________________________________________

சில பழைய பஹாய் பாடல்கள்

Some old Baha'i Songs

______________________________________________________________________

அறிவுக்கும்
அதிவுயர்ந்த
பஹாவுல்லா எந்தே
இக்கால
இன்னல்
கால்களும்
மழையில்
மனமே
நன்றி
நினைவாலே
ஒளிவட்டம்
பாடுவீர்
பறக்க
தென்றல்காற்றே
தொக்கோஸானி
பறக்க
உலகம் ஒரு நாடு