தமிழ் பஹாய் பாடல்கள்

Close one song before going to next
Bahai songs
அறிவுக்கும்
அதிவுயர்ந்த
பஹாவுல்லா எந்தே
இக்கால
இன்னல்
கால்களும்
மழையில்
மனமே
நன்றி
நினைவாலே
ஒளிவட்டம்
பாடுவீர்
பறக்க
தென்றல்காற்றே
தொக்கோஸானி
பறக்க
உலகம் ஒரு நாடு